• 0.jpeg
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

2010 ,,Помош, поддршка и згрижување на жртви од семејно насилство

Цел на проектот:

Министерството за труд и социјална политика преку поддршката за реализацијата на овој проект, со кој е искористено нашето долгогодишно искуство во справувањето со овој проблем, излезе во пресрет на нашата заедничка целна група, жртви на семејно насилство од целата територија на Република Македонија, од сите возрасни групи независно од нивната национална припадност, верска припадност, социјален статус, на кои им е потребно згрижување. Воедно се олесни и работата на државните институции преку обезбедување на навремена и соодветна заштита и згрижување на жртвите на семејно насилство и секако преку поддршката за функционирањето на Националната СОС линија, 15-315,достапна 24 часа секој ден на која работат обучени волонтери.

Активности:

- Стручна помош и соодветни информации добиле 1027 жртви, односно потенцијални жртви на семејно насилство.

- Згрижени 31 жени и 11 малолетни деца, жртви на семејно насилство за период од 24-48 часа.

- Упатени 667 жртви на семејно насилство, односно остварен контакт со соодветна институција.

- Зголемување на човековите ресурси со соодветен кадар.

2010/2011 ,,Вмрежување за намалување на семејното насилство

Цел на проектот:

Да ја зголеми информираноста на граѓаните во дадените општини за проблемот на семејното насилство, олеснување на пристапот до информациите и заштитата и сместувањето на жртвите или потенцијалните жртви на насилство, зајакнување на соработката помеѓу граѓанските организации и институциите на системот. Цел на овој проект е и приклучување на Општините Осломеј и Општината Жупа, преку претставници од релевантни институции кон работата на Координативни тела за превенција на семејно насилство во Општина Дебар и Кичево.

Главни активности на овој проект се: Организирање на јавни трибини, организирање на обуки за Граѓански организации за работа на Телефоните на Доверба, печатење и делење на едукативниот материјал и подготвување и потпишување на Меморандум за соработка помеѓу членовите на ЛКТ и редовни средби со Координативните тела.

Резултати:

- Отворени Телефони на доверба во Дебар и Кичево

- Обучени 30 волонтери за СОС консултација на жртви на семејно насилство

- 315 граѓани едуцирани за семејното насилство

- Дизајнирани, испечатени и дистрибуирани 3000 едукативни лифлети

- Зголемен степен на присутност на репортажи, статии и програми во локалните медиумиво врска со работата на Локалните координативни Тела во Кичево и Дебар, локалнате СОС линии, информации во врска со јавните трибини и за самиот феномен на семејно насилство.

 

Контакт

СОС линија
02/ 15 - 315 
 
Телефон:
+389 2 3173 – 424 
 
Факс:
+389 2 3175 – 516 
 
Е-mail:
info@krizencentar.org.mk 
sovet@krizencentar.org.mk 

Галерија

2000-2008
  2000-2002 „Кризен Центар „Надеж“ и Телефон на Доверба“ Цел на проектот: Проширување на услугите и капацитетите на Кризен Центар за згрижување на жртви од насилство ...
2009
2009„Зајакнување на националните капацитети за превенција на семејното насилство“ Цел на проектот: Намалување на степенот на семејно насилство преку зголемување на нивото на соработка ...
2010
2010 ,,Помош, поддршка и згрижување на жртви од семејно насилство Цел на проектот: Министерството за труд и социјална политика преку поддршката за реализацијата на овој проект, со ...
2011
2011 "Активност спроведена во партнерство со V-Day Македонија 2011" Aктивистки од движењето V-Day кои имаат лиценца за Македонија ја организираа претставата “Вагинални монолози”, ...
2012
  2012  Помош, поддршка и згрижување на жртви од семејно насилство“  Министерството за труд и социјална политика, во период од 5 месеци, го поддржува обезбедувањето на ...
2013
2013 Стандарди за квалитет и предизвици во различни видови на советување за насилството врз жените, девојките и децата – особено за жртвите на сексуално насилство“ На 10.01.2013 и ...
2014
2014 Работилница на тема: „ Препознавање и постапување со жртви на семејно насилство“ Тимот на Кризен центар „Надеж“ во соработка со Ре-Mедика на 6 и 7 мај одржа две еднодневни едукативни ...
2015
2014/2015 „Помош, поддршка и згрижување на жртви на семејно насилство“   Министерството за труд и социјална политика во периодот од месец октомври 2014 до месец февруари 2015 ...
2016
MK 2016 година   Продолжување на поддршката од ЕВН Македонија ЕВН Македонија ја поддржува Националната СОС линија за семејно насилство 15-315. Кризен Центар „Надеж“ и ...
2016
2016 година   Продолжување на поддршката од ЕВН Македонија ЕВН Македонија ја поддржува Националната СОС линија за семејно насилство 15-315. Кризен Центар „Надеж“ и компанијата ...
2017
Активности на Кризен Центар „Надеж“ за 2017 година   Проект: Проговори против семејното насилство Цел на проектот:Подигање на свесноста за проблемот семејно насилство, ...
2018
ИЗВЕШТАЈ ЗА АКТИВНОСТИ ВО 2018 година Име на проектот: „Стани свесен, препознај и пријави“ Донатор: Австралиска Амбасада Белград Период на спроведување: декември 2017 – јуни 2018 ...
2019
ИЗВЕШТАЈ ЗА АКТИВНОСТИ ВО 2019 година Име на проектот:„Заштита и згрижување на жртви на семејно насилство” Донатор: Министерство за труд и социјална политика Период на спроведување: ...
2020
Проект: Борбата со семејното насилство не завршува со почетокот на кризна состојба Целта на овој проект е прекин на кругот на семејно насилство преку мерки за превенција и заштита преземени во ...

Новости

Avon
Недела, 15 Ноември 2020
2020
Вторник, 19 Мај 2020
Проект: Борбата со семејното насилство не завршува со почетокот на кризна состојба Целта на овој проект е прекин на кругот на семејно насилство преку мерки за превенција и заштита преземени во кризна ситуација...

Барај

Контакт

СОС линија: 02/ 15 - 315 
 
Тел: +389 2 3173 – 424 
 
Факс: +389 2 3175 – 516 
 
Е-mail:

Следете не!

Scroll to top