Насилство врз жени

Дефиниција за насилство врз жени:

Конвенција на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство: „насилство врз жените“ се разбира како кршење на човековите права и форма на дискриминација врз жените и ги означува сите акти на родово засновано насилство коишто доведуваат или веројатно ќе доведат до физичка, сексуална, психичка или економска повреда или страдање на жените, вклучувајќи и закани за такви акти, изнуда или произволно лишување од слобода, без оглед дали се случуваат во јавниот или приватниот живот;

Облици на насилство врз жените:
Фаза Облик на насилство типичен за животнaтa доба
Пренатален период Селективно абортирање врз основа на полот, физичко насилство на мајката за време на бременоста.
Рано детство Убивање женски новороденчиња, нееднаков пристап до храна и медицинска нега, емоционално или физичко злоставување на женските деца во рана возраст.
Детство Обрежување на половите органи кај девојчињата, инцест, сексуално злоставување и експлоатација, нееднаков пристап до храна, до образование и до медицинска нега, прерани бракови.
Адолесценција Принуден секс (од економски причини), силување, сексуална трговија, насилство во интимни интерперсонални, убиство „поради чест“, сексуално злоставување и малтретирање на работно место.
Репродуктивен период Насилство во интимни интерперсонални односи, силување, психичко и сексуално злоставување на работно место, сексуално вознемирување, убиство од интимен партнер, убиство за мираз, присилно мајчинство.
Старост Злоставување вдовици преку екстремно лишување, силување, принудно самоубиство, сексуално злоставување во установи.