РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАШАЛНИК ЗА ЗАДОВОЛСТВО ОД ОБЕЗБЕДЕНИ УСЛУГИ (01.01.2023-31.06.2023)

Здружението Кризен Центар „Надеж“ својата успешност во работењето ја оценува според степен на задоволство од пружена услуга на корисник. Согласно работата на организацијата податоците кои се добиени го претставуваат мислењето на луѓето коишто биле згрижени во рамките на Кризен Центар „Надеж“ и нивната соработка со тимот на стручни работници. Обезбедените одговори се добиени по пат […]

БАРАЊЕ ЗА ПОНУДИ

  Барање понуди за услуги за јакнење на капацитетот на Надеж за социјално претприемништво

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАШАЛНИК ЗА ЗАДОВОЛСТВО ОД ОБЕЗБЕДЕНИ УСЛУГИ (01.07.2022-31.12.2022)

Здружението Кризен Центар „Надеж“ својата успешност во работењето ја оценува според степен на задоволство од пружена услуга на корисник. Согласно работата на организацијата податоците кои се добиени го претставуваат мислењето на луѓето коишто биле згрижени во рамките на Кризен Центар „Надеж“ и нивната соработка со тимот на стручни работници. Обезбедените одговори се добиени по пат […]

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАШАЛНИК ЗА ЗАДОВОЛСТВО ОД ОБЕЗБЕДЕНИ УСЛУГИ (01.01.2022-30.06.2022)

Здружението Кризен Центар „Надеж“ својата успешност во работењето ја оценува споредстепен на задоволство од пружена услуга на корисник. Согласно работатанаорганизацијата податоците кои се добиени го претставуваат мислењето на луѓетокоиштобиле згрижени во рамките на Кризен Центар „Надеж“ и нивната соработка со тимотнастручни работници. Обезбедените одговори се добиени по пат на анонимноидоброволно учество. Опфатени се 18 испитаника […]

Групни и индивидуални сесии за психо-социјална поддршка на професионалци кои работат со жртви на родово-базирано насилство

На 30.05. и 03.06.2022 г. Кризен Центар „Надеж“ во партнерство со ГО „Плиадис“ ги одржаа првата и втората групна сесија за психо-социјална поддршка на онлајн Платформата ЗООМ. Сесиите беа наменети за професионалци кои работат со жртви на родово-базирано насилство и истите беа водени од страна на стручни лица – психолог и психотерапевт Деспина Стојановска и […]

Индивидуални и Групни менторски сесии за професионалци кои работат со жртви на родово-базирано насилство

Во периодот од 04.04.2022 до 31.05.2022 г., Кризен Центар „Надеж“ во партнерство со ГО „Плиадис“ организираше групни и индивидуални менторски сесии за професионалците кои работат со жртви на родово-базирано насилство во Република Северна Македонија. Реализирани беа 4 групни менторски сесии, на кои учество зедоа 40 професионалци, додека на индивидуалните менторски сесии учествуваа 50 учесници кои […]

БАРАЊЕ ЗА ПОНУДИ за услуги за развој на проекти и обука за развој на проекти и фандрејзинг

За проектот Кризниот центер Надеж го спроведува проектот Прв годишен план за имплементација на Стратешкиот план на Кризниот центар Надеж 2022-2025 (First Annual Work Plan for the Implementation of the Strategic plan of the Crisis Center “Hope” 2022-2025), финансиран преку грант договор за рамковно партнерство со Европската Унија. Редовната работа на Кризниот центар Надеж вклучува: […]

Обука за професионалци кои работат со жртви на родово-базирано насилство

  Во февруари и март, Кризен Центар „Надеж“ во партнерство со ГО „Плиадис“ одржа 2 (две) дводневни обуки на тема „Само-грижа, благосостојба и издржливост кај професионалци кои работат со жртви на родово-базирано насилство (РБН)“. Дводневнита обуки ги водеше Вишња Дурацоска – сертифициран тренер за животни вештини, која на присутните учесници им сподели искуства, практики и […]

ЈАВЕН ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА МЕНТОРСКИ СЕСИИ

Кризен Центар „Надеж“ и ГО Плиадис во рамките на проектот „Поддршка за иновативни практики при грижата за себе си, благосостојбата и издржливоста кај професионалците кои работат со жртви на родово-базирано насилство“, финансиски поддржан од CARE GBV Програмата на УСАИД, објавуваат јавен повик за стручни лица ангажирани во граѓански oрганизации и институции кои работат со жртви […]

Практикување само-грижа меѓу професионалци што работат со жртви на родово базирано насилство во Република Северна Македонија

Психосоцијалното здравје и добросостојбата на лицата кои работат со жртви на родово базираното насилство (РБН) е важен аспект за успехот на иницијативите за сузбивање на РБН. Лицата кои работат со жртви на РБН се изложени на различни форми на траума – работата со жртви на различни форми на РБН во ситуации кои често се тензични, […]