РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАШАЛНИК ЗА ЗАДОВОЛСТВО ОД ОБЕЗБЕДЕНИ УСЛУГИ (01.01.2023-31.06.2023)

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАШАЛНИК ЗА ЗАДОВОЛСТВО ОД ОБЕЗБЕДЕНИ УСЛУГИ (01.01.2023-31.06.2023)

Здружението Кризен Центар „Надеж“ својата успешност во работењето ја оценува според степен на задоволство од пружена услуга на корисник. Согласно работата на организацијата податоците кои се добиени го претставуваат мислењето на луѓето коишто биле згрижени во рамките на Кризен Центар „Надеж“ и нивната соработка со тимот на стручни работници. Обезбедените одговори се добиени по пат […]

БАРАЊЕ ЗА ПОНУДИ

БАРАЊЕ ЗА ПОНУДИ

  Барање понуди за услуги за јакнење на капацитетот на Надеж за социјално претприемништво

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАШАЛНИК ЗА ЗАДОВОЛСТВО ОД ОБЕЗБЕДЕНИ УСЛУГИ (01.07.2022-31.12.2022)

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАШАЛНИК ЗА ЗАДОВОЛСТВО ОД ОБЕЗБЕДЕНИ УСЛУГИ (01.07.2022-31.12.2022)

Здружението Кризен Центар „Надеж“ својата успешност во работењето ја оценува според степен на задоволство од пружена услуга на корисник. Согласно работата на организацијата податоците кои се добиени го претставуваат мислењето на луѓето коишто биле згрижени во рамките на Кризен Центар „Надеж“ и нивната соработка со тимот на стручни работници. Обезбедените одговори се добиени по пат […]

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАШАЛНИК ЗА ЗАДОВОЛСТВО ОД ОБЕЗБЕДЕНИ УСЛУГИ (01.01.2022-30.06.2022)

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАШАЛНИК ЗА ЗАДОВОЛСТВО ОД ОБЕЗБЕДЕНИ УСЛУГИ (01.01.2022-30.06.2022)

Здружението Кризен Центар „Надеж“ својата успешност во работењето ја оценува споредстепен на задоволство од пружена услуга на корисник. Согласно работатанаорганизацијата податоците кои се добиени го претставуваат мислењето на луѓетокоиштобиле згрижени во рамките на Кризен Центар „Надеж“ и нивната соработка со тимотнастручни работници. Обезбедените одговори се добиени по пат на анонимноидоброволно учество. Опфатени се 18 испитаника […]