Кризен Центар „Надеж“ во партнерство со ГО „Плиадис“ (Pleiades organization), започна со имплементирање на проектот „Поддршка за иновативни практики при грижата за себе си, благосостојбата и резилиентноста кај професионалците кои работат со жртви на родово-базирано насилство“ поддржан од CARE-GBV програмата на USAID.

Професионалците кои работат со жртвите на родово-базирано насилство се изложени на високо стресни ситуации кои можат да предизвикаат психолошки, физички и емоционални последици. За адресирање на овој проблем од суштинско значење е да се дизајнираат и имплементираат мерки за зачувување на менталното здравје на персоналот.

Главната цел на овој проект е да ги промовира добрите практики и учењето при грижата за себе си, благосостојбата и резилиентноста кај персоналот кој пружа директна поддршка и заштита на жртвите на родово-базирано насилство.

 

Qendra për Kriza “Nadezh” në partneritet me OJQ-në “Pleiades”, filloi me zbatimin e projektit “Mbështetje për praktikat inovative në kujdesin për veten, mirëqenien dhe reziliencën e profesionistëve që punojnëme viktimat e dhunës me bazë gjinore” i mbeshtetur nga Programi USAID CARE-GBV.

Profesionistët që punojnë me viktima të dhunës me bazë gjinore janë të ekspozua rndaj situatave shumë stresuese që mund të kenë pasoja psikologjike, fizike dhe emocionale. Për të adresuar këtë problem, është thelbësore të hartohen dhe zbatohen masa për të ruajtur shëndetin mendor të stafit.

Qëllimi kryesor i këtij projekti është promovimi i praktikave të mira dhe mësimit në kujdesin për veten, mirëqenien dhe reziliencën e stafit që ofrojnë mbështetje dhe mbrojtje të drejtpërdrejtë për viktimat e dhunës me bazë gjinore.

 

Crisis Center “Hope” in partnership with “Pleiades” Organization, started with implementation of the project „Supporting innovative practices in self–care, wellness and resiliency among GBV workers in North Macedonia”, funded by the USAID CARE-GBV Grants Program.

Professionals working with victims of gender-based violence are exposed to highly stressing situations that can cause physical, psychological, and emotional health problems. Designing and implementing personal and institutional self-care measures is fundamental to address this problem.

The overall objective of the project is to promote learning and good practice in self-care, wellness, and resiliency for staff of GBV prevention and response organizations.