Закони

Линкови за закони поврзани со родово-базирано и семејно насилство

  • Истанбулска Конвенција

https://rm.coe.int/168046253a

  • Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство

https://dejure.mk/zakon/zakon-za-sprechuvanje-i-zashtita-od-nasilstvo-vrz-zhenite-i-semejnoto-nasilstvo

  • Закон за семејство

https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Zakon-za-semejstvoto-20-10-2014-prechisten-tekst.pdf

  • Закон за социјална заштита

https://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/28.5_zakon_SZ.pdf

  • Кривичен законик

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/mk/mk/mk018mk.pdf

  • Протокол за меѓусебна соработка на надлежните институции и здруженија за заштита и спречување од семејно насилство

https://mtsp.gov.mk/content/pdf/pravilnicisocijalna/protokol.pdf