Партнери

Досегашната работа на Кризен центар „Надеж“ во борбата против насилството врз жените и семејното насилство беше поддржана од долунаведените партнери на кои сме им благодарни.