Здружението Кризен Центар „Надеж“ својата успешност во работењето ја оценува според степен на задоволство од пружена услуга на корисник. Согласно работата на организацијата податоците кои се добиени го претставуваат мислењето на луѓето коишто биле згрижени во рамките на Кризен Центар „Надеж“ и нивната соработка со тимот на стручни работници. Обезбедените одговори се добиени по пат на анонимно и доброволно учество. Опфатени се 17 испитанички во период од шест месеци (01.07.2022-31.12.2022).

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАШАЛНИК ЗА ЗАДОВОЛСТВО ОД ОБЕЗБЕДЕНИ УСЛУГИ