Здружението Кризен Центар „Надеж“ својата успешност во работењето ја оценува споредстепен на задоволство од пружена услуга на корисник. Согласно работатанаорганизацијата податоците кои се добиени го претставуваат мислењето на луѓетокоиштобиле згрижени во рамките на Кризен Центар „Надеж“ и нивната соработка со тимотнастручни работници. Обезбедените одговори се добиени по пат на анонимноидоброволно учество. Опфатени се 18 испитаника во период од шест месеци (01.01.2022- 30.06.2022год.).

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАШАЛНИК ЗА ЗАДОВОЛСТВО ОД ОБЕЗБЕДЕНИ УСЛУГИ